ALGEMENE VOORWAARDEN

Kleine lettertjes hoeven niet ingewikkeld te zijn. Lees ze en je weet direct waar je aan toe bent.
Neem contact op

KLEINE LETTERTJES VAN FITYOURBIKE

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en offertes voor dienstverlening, verkoop en training tussen FitYourbike en klant.

2. Prijzen
De prijzen inzake bikefitting op de website kunnen eenzijdig door FitYourBike gewijzigd worden. De wijziging is van kracht 2 weken na bekendmaking.
De prijzen inzake andere dienstverleningen en producten zijn individueel bepaald.

3. Levering en aansprakelijkheid verkochte goederen
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering in de praktijk van FitYourBike. FitYourBike levert enkel fietsonderdelen en producten ter bevordering van de fietspositie. Volledige fietsen of frames worden geleverd rechtstreeks door de fietswinkel/fietsenmaker, niet door FitYourBike. De datum en het tijdstip van levering, welke wordt vastgesteld, is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ingeval van overmacht behoudt FitYourBike zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, zonder enige mogelijke verontschuldigde schadevergoeding. Zichtbare gebreken dienen per aangetekende brief te worden gemeld aan FitYourBike binnen 8 dagen na levering van de fietsonderdelen. Verborgen gebreken dienen per aangetekende brief te worden gemeld aan FitYourBike binnen 8 dagen na ontdekking van de gebreken.

4. Aansprakelijkheid dienstverlening
De dienstverlening van FitYourBike is louter adviserend. Aan de resultaten van een meting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor medische aandoeningen en verwondingen moet de klant contact opnemen met een arts. FitYourBike kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor medische consequenties. Fityourbike geeft advies inzake Bikefitting alsook trainingsprogramma’s. FitYourBike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste berekening door derden, foutief interpreteren van de geometrie sheet, onjuiste uitvoering door derden noch voor fouten in de geometriesheet.

5. Betaling
De betaling gebeurt door overmaking van het verschuldigde bedrag op het banknummer vermeld op de factuur, welke de klant binnen 14 dagen na afloop van de dienstverlening of ontvangst en/of plaatsing van het bestelde product heeft ontvangen. Indien de klant nalaat binnen 14 dagen na afloop van de dienstverlening te betalen is artikel 6 van huidige algemene voorwaarden van toepassing. De facturen, dienen in geval van betwisting, geprotesteerd te worden binnen 7 dagen na ontvangst. Dit protest dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren. rnrn6. Wanbetaling rnIndien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6. Mocht u verhinderd zijn……………Mijn unieke aanpak kan enkel efficiënt werken, indien gemaakte afspraken nageleefd worden. Ik vraag u daarom beleefd om mij minstens 24u op voorhand af te bellen indien u uw afspraak niet zal kunnen nakomen. Een annulatie van een afspraak belet mij om andere klanten de service te garanderen waarvoor zij mij in vertrouwen nemen. Indien u later dan 24u vooraf annuleert, zullen er annulatiekosten aangerekend worden, tenzij u zorgt voor een vervangpersoon. Annulatiekosten bedraagt 50% van de geboekte behandeling.

Opgemaakt 1 januari 2014